.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. .::. Tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là góp phần xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương .::. ..............................................................................................................................................................................................................  

Tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020

Thực hiện Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia, ngày 31/12/2019 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 1695/QĐ-TCTK về việc tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 trên phạm vi 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương theo Phương án điều tra ban hành kèm theo. 

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 có nhiều điểm mới so với những cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp trước đây. Theo đó, cuộc điều lần này sẽ triệt để ứng dụng công nghệ thông tin; có sử dụng địa bàn mẫu chủ từ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và thực hiện kết nối dữ liệu điều tra. Bên cạnh đó, phạm vi của cuộc điều tra này cũng thu hẹp hơn: Điều tra đối với hộ mẫu có hoạt động sản xuất nông nghiệp; toàn bộ trang trại, UBND xã (không điều tra các hộ phi nông, lâm nghiệp và thủy sản để phù hợp với thông lệ quốc tế); nội dung của điều tra sẽ tập trung thu thập thông tin về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; lồng ghép nhiều thông tin, tập trung đánh giá phát triển bền vững của khu vực nông thôn, nông nghiệp.

Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc đăng tải Quyết định, Phương án và một số văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 trên trang thông tin điện tử.

 

Thanh Hiếu

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 10
Trong ngày: 192
Trong tuần: 909
Lượt truy cập: 903584

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn