.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. .::. Tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là góp phần xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương .::. ..............................................................................................................................................................................................................  

Phòng Tổ chức - Hành chính

Trưởng phòng:

Điện thoại:

Lê Ngọc Hùng

 0211 3861139

Vị trí và chức năng:

Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị thuộc Cục Thống kê, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Thống kê quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng, tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng và quản trị hành chính.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Hướng dẫn thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan về công tác tổ chức, cán bộ, hành chính, thi đua, khen thưởng và tài chính.

2. Thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển; quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và lao động hợp đồng; thực hiện chế độ tiền lương, ngạch, phụ cấp ưu đãi nghề thống kê và chế độ bảo hiểm xã hội; thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức và lao động hợp đồng theo quy định.

3. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm cho công chức; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với người làm công tác thống kê, điều tra viên thống kê và cộng tác viên thống kê.

4. Hướng dẫn, xây dựng, đánh giá thực hiện kế hoạch công tác và biên soạn báo cáo sơ kết, tổng kết hằng năm.

5. Thường trực hội đồng thi đua, khen thưởng; thường trực hội đồng sáng kiến. Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và sáng kiến. Tổ chức trao tặng, cấp phát các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

6. Hướng dẫn, thực hiện đánh giá, phân loại đối với công chức và lao động hợp đồng của Cục Thống kê.

7. Hướng dẫn, lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hằng năm theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê và theo quy định của Nhà nước; quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư được giao; mua sắm, trang bị, quản lý, bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa tài sản, nhà cửa, máy móc trang thiết bị văn phòng.

8. Xây dựng và trình Cục trưởng ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế làm việc; quy chế thi đua, khen thưởng; quy chế hoạt động của hội đồng sáng kiến; nội quy, quy định của cơ quan.

9. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo mật, quản lý việc sử dụng con dấu và chứng thư số của cơ quan Cục Thống kê; kiểm tra thể thức văn bản của Cục Thống kê trước khi ban hành; đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ yêu cầu công tác chuyên môn.

10. Thực hiện cải cách hành chính; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan; đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.

11. Nghiên cứu khoa học thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn; quản lý, cập nhật, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, hồ sơ công chức, người lao động và các văn bản theo quy định.

12. Kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, hành chính, thi đua, khen thưởng, tài chính - kế toán theo đúng quy định.

13. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 6
Trong ngày: 18
Trong tuần: 728
Lượt truy cập: 804712

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn