.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Trong những năm qua, Đảng ta có nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội... Các văn bản đã khẳng định quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và Nhà nước, Chính phủ trong việc tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, năng động, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để thích ứng với điều kiện nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, trong bối cảnh các cuộc cách mạng khoa học, công nghệ phát triển mạnh mẽ, nhất là công nghệ thông tin.

Thực hiện chủ trương đó, cùng với các Bộ ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Ngành Thống kê đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Tổng cục Thống kê đã xây dựng Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại mô hình, tổ chức bộ máy. Theo đó, các đơn vị (Trong đó có Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc) phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021với tỷ lệ tối thiểu là 10% biên chế hiện có của đơn vị. Về mô hình tổ chức sẽ tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện chắc chắn sẽ gặp những khó khăn, bất cập vì sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế một vấn đề tế nhị và nhạy cảm, động chạm đến vấn đề con người và mối quan hệ con người. Để làm tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, với vai trò là hạt nhân chính trị của Đảng, trực tiếp lãnh đạo cơ sở thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Chi bộ Cục Thống kê đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung: "Làm tốt công tác tư tưởng trong việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tại cơ quan Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc". Đây là chuyên đề mang tính thời sự có ý nghĩa thiết thực đối với cán bộ, đảng viên, công chức Cục Thống kê trong giai đoạn hiện nay.

z1450912415110_b7a30be6c84d025153b37f16023fafaf

Các đảng viên cùng thảo luận tại buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, đảng viên Chi bộ đã được nghe đại diện tổ đảng Tổng hợp - Hành chính trình bày nội dung của chuyên đề. Các đảng viên đã cùng nhau thảo luận, phân tích những mặt thuận lợi cũng như khó khăn trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Các ý kiến tham gia sôi nổi, thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Qua buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ nhận thức được rằng việc sắp xếp tổ chức bộ máy là cần thiết và tất yếu. Việc làm tốt được công tác tư tưởng của cán bộ sẽ góp phần thành công trong việc sắp xếp lại bộ máy Cục Thống kê trong thời gian tới.

z1450912415391_d7f91e6cb2c8161fd7ded3355d6bd963

Đ/c Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh dự và phát biểu tại buổi sinh hoạt

Kết luận tại buổi sinh hoạt, một số giải pháp cần phải thực hiện để làm tốt công tác tư tưởng trong việc sắp xếp bộ máy được Chi bộ nêu ra như sau:

Thứ nhất, trong công tác chỉ đạo, điều hành: Cần có sự thống nhất cao trong Cấp Ủy và Ban Lãnh đạo cơ quan, phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.

 Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt tinh thần Nghị Quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII quy định một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả bằng nhiều hình thức: tuyên truyền bằng các bài viết trên trang web, lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt chuyên đề Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên... để công chức, người lao động nhận thức rõ về mục đích và ý nghĩa của việc sắp xếp lại bộ máy. Từ đó xác định tư tưởng của việc sáp nhập là cần thiết, tất yếu.

Thứ ba, trong quá trình tổ chức, thực hiện: Phải được thực hiện đồng bộ, công khai, minh bạch, dân chủ, đúng pháp luật.

Thứ tư, các đồng chí đảng viên phải nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, chấp hành sự phân công của tổ chức. Khi nhận nhiệm vụ mới, cần tăng cường học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.      

Hoàng Thu Hương - Phòng Thống kê Tổng hợp

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 12
Trong ngày: 195
Trong tuần: 790
Lượt truy cập: 1297049

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn