.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. .::. Tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là góp phần xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương .::. ..............................................................................................................................................................................................................  

BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2022

1.Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

1.1 . Sản xuất nông nghiệp

Sn xut nông nghip trong tháng chủ yếu tập trung vào thu hoạch các cây trồng vụ Mùa và gieo trồng cây vụ Đông theo khung thời vụ. Chăn nuôi trâu, bò, gia cầm nhìn chung ổn định; chăn nuôi lợn gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng quy mô đàn lợn do giá bán lợn hơi giảm mạnh so với tháng trước.

Trồng trọt

Tính đến trung tuần tháng Mười, toàn tỉnh đã gieo trồng được 11.476,1 ha cây trồng các loại, đạt 76,51% kế hoạch, giảm 3,51% (-418,1 ha) so với cùng kỳ.

Chăn nuôi

Tổng đàn trâu, bò trong tháng ước đạt 113.800 con, giảm 1,60%; sản lượng thịt trâu, bò hơi đạt 588 tấn, giảm 2,16% so với cùng kỳ.

Tổng đàn lợn tại thời điểm 31/10/2022 ước đạt 490.000 con, tăng 4,26% so với cùng thời điểm năm trước. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng trong tháng ước đạt 6.218 tấn, tăng 5,57% so với cùng kỳ.

Tổng đàn gia cầm tại thời điểm 31/10/2022 ước đạt 12,08 triệu con, tăng 0,67%. Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng trong tháng ước đạt 3,14 nghìn tấn, tăng 5,55% so với cùng kỳ. Sản lượng trứng gia cầm trong tháng ước đạt 55,0 triệu quả, tăng 5,57% so với cùng kỳ.

Tính chung 10 tháng đầu năm, sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng đạt 5.862,8 tấn, giảm 1,29%; thịt lợn hơi đạt 67.016,0 tấn, tăng 5,40%; thịt gia cầm hơi đạt 32.724,8 tấn, tăng 4,35 %; sản lượng trứng gia cầm đạt 547,9 triệu quả, tăng 5,72%; sản lượng sữa bò tươi đạt 45.700 tấn, tăng 12,12% so với cùng kỳ.

1.2. Sản xuất lâm nghiệp

Tính chung 10 tháng đầu năm, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 38.205,8 m3, tăng 3,58%; sản lượng củi khai thác ước đạt 40.487,0 ste, giảm 8,59% so với 10 tháng đầu năm 2021.

1.3. Sản xuất thuỷ sản

Tính chung 10 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 19.579,67 tấn, tăng 0,39%; trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 18.019,86 tấn, tăng 0,49%, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 1.559,81 tấn, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2021.

2. Sản xuất công nghiệp

Tháng 10/2022, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp đạt mức tăng khá so với tháng trước và so với cùng kỳ. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo đóng vai trò chủ chốt, dẫn dắt tăng trưởng chung và liên tục duy trì ở mức tăng hai con số. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 6,41% so với tháng trước và tăng 16,77% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng đầu năm, IIP ước tính tăng 15,42% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 10/2022, Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,94% so với tháng trước và tăng 3,99% so với tháng trước và tăng 3,49% so cùng kỳ.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng Mười tăng 0,13% so với tháng trước và giảm 59,09% so với cùng kỳ.

3. Đầu tư và phát triển doanh nghiệp

3.1. Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn ngân sách Nhà nước

Tổng số vốn đầu tư thực hiện 10 tháng năm 2022 đạt 5.809,13 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2021. Chia ra: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 3.302,25 tỷ đồng, giảm 10,66%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 2.107,07 tỷ đồng, tăng 28,73%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 399,81 tỷ đồng, tăng 105,71% so với cùng kỳ năm 2021.

3.2.Tình hình thu hút đầu tư

Theo số liệu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, đến ngày 15/10/2022, toàn tỉnh đã thu hút được 23 dự án DDI (16 dự án cấp mới, 07 dự án điều chỉnh vốn) với tổng vốn đăng ký đạt 9.876,17 tỷ đồng, giảm 39,65% so với cùng kỳ; 57 dự án FDI (25 dự án cấp mới, 32 dự án điều chỉnh vốn) với tổng vốn đăng ký đạt 312,5 triệu USD.

3.3. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Tính đến ngày 15/10/2022, toàn tỉnh có 1.123 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 20.531 tỷ đồng, tăng 18,71% về số doanh nghiệp, tăng mạnh 99,72% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với sự phục hồi của nền kinh tế, số lượng doanh nghiệp tham gia quay trở lại thị trường có xu hướng tích cực với 363 doanh nghiệp, tăng 16,72% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đến 15/10/2022 lên 1.486 doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 512 doanh nghiệp, tăng 29,29%; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 68 doanh nghiệp, giảm 12,82%.

4. Thương mại, dịch vụ

Tháng 10/2022, tình hình kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và tăng khá. Các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh thương mại được đẩy mạnh thực hiện. Các nhà phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tích cực đa dạng hóa sản phẩm với nhiều mặt hàng phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã; đưa ra nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại hấp dẫn nhằm kích cầu tiêu dùng và gia tăng sức mua trong dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Mười tăng 1,03% so với tháng trước và tăng 24,37% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 54,05 nghìn tỷ đồng, tăng 20,05% so với cùng kỳ.

4.1. Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tháng 10/2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 6.102,5 tỷ đồng, tăng 1,03% so với tháng trước và tăng 24,37% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 5.374,4 tỷ đồng chiếm 88,07% tổng mức, tăng 1,25% so với tháng trước và tăng 24,21% so với cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước đạt 490,8 tỷ đồng, chiếm 8,04% tổng mức, giảm 1,37% so với tháng trước và tăng 39,42% so với cùng kỳ.

Doanh thu các ngành dịch vụ tiêu dùng ước đạt 237,3 tỷ đồng, chiếm 3,89% tổng mức, tăng 1,26% so tháng trước và tăng 18,24% so với cùng kỳ.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 54.047,1 tỷ đồng, tăng 20,05% so với cùng kỳ. Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 48.231,7 tỷ đồng, tăng 20,07%; doanh thu các ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước đạt 3.723,3 tỷ đồng, tăng 23,21%; doanh thu các ngành dịch vụ khác đạt ước 2.092,1 tỷ đồng, tăng 14,35%.

4.2. Vận tải hành khách và hàng hoá

Tính chung 10 tháng đầu năm, vận tải hành khách ước đạt 16.508 nghìn lượt khách, tăng 73,39%; luân chuyển ước đạt 974.905 nghìn lượt khách.km, tăng 60,43% so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải hàng hoá: Doanh thu hoạt động dịch vụ vận tải hàng hoá tháng Mười ước đạt 346,63 tỷ đồng, tăng 1,41% so với tháng trước; khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 3.884 nghìn tấn, tăng 2,44%; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 286.148 nghìn tấn.km, tăng 4,84%.

Tính chung 10 tháng đầu năm, vận tải hàng hóa đạt gần 33.433 nghìn tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 39,26%; luân chuyển ước đạt 2.280.971 nghìn tấn.km, tăng 26,51% so với cùng kỳ năm trước.

5. Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

5.1. Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước

Theo số liệu Kho bạc Nhà nước tỉnh, đến ngày 15/10/2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 26.446 tỷ đồng, tăng 3,63% so với cùng kỳ, bằng 82,92% so với dự toán. Tổng chi ngân sách nhà nước đạt 17.227 tỷ đồng, tăng 5,98% so với cùng kỳ.

5.2. Hoạt động ngân hàng, tín dụng

Lãi suất cho vay trong tháng trên địa bàn phổ biến từ 4-11%/năm đối với từng kỳ hạn và đối tượng; lãi suất huy động bằng VNĐ phổ biến từ 0,2-7,5%/năm đối với từng kỳ hạn.

Tổng dư nợ cho vay ước tính đến 31/10/2022 ước đạt 116.000 tỷ đồng, tăng 13,68% so với cuối năm 2021, chủ yếu ở các khoản vay ngắn hạn, có tính thanh khoản cao.

Tổng nguồn vốn huy động dự kiến đến 31/10/2022 đạt 102.000 tỷ đồng, tăng 5,87% so với cuối năm 2021.

5.3. Bảo hiểm

Ước tính đến 31/10/2022 toàn tỉnh có 1.140.703 người tham gia đóng bảo hiểm các loại. Trong đó, tham gia BHXH có 246.828 người, chiếm 40,5% lực lượng lao động (bao gồm: BHXH bắt buộc: 229.050 người; BHXH tự nguyện: 17.778 người) tham gia BH thất nghiệp: 211.065người, chiếm 36,2% lực lượng lao động; tham gia BHYT: 1.122.925 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,9% dân số. Tổng số tiền thu bảo hiểm các loại ước đạt 4.746,8 tỷ đồng, đạt 81,04% kế hoạch giao và tăng 10,17% so với cùng kỳ năm 2021.

6. Chỉ số giá

Tháng 10/2022, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm 0,36% so với tháng trước. Giá các mặt hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu giảm là nguyên nhân chính làm CPI giảm, đây là tháng đầu tiên có CPI giảm kể từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, so với tháng 12/2021 và cùng kỳ, CPI vẫn còn có mức tăng cao, lần lượt tăng 7,63% và tăng 8,27%. Mười tháng đầu năm, CPI tăng 3,91% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng và Đô la Mỹ: Tháng 10/2022, chỉ số giá vàng tăng 0,39% so với tháng trước, giá vàng bình quân là 5.378 nghìn đồng/chỉ. Bình quân 10 tháng đầu năm, chỉ số giá vàng tăng 0,41%, chỉ số giá Đô la Mỹ tăng 0,93% so với cùng kỳ năm trước

7. Một số vấn đề xã hội

7.1. Y tế

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: Trong tháng, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát, số ca mắc có xu hướng giảm, tuy nhiên vẫn có nguy cơ dịch bùng phát trở lại. Để chủ động các biện pháp phòng chống dịch, tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương tiếp tục tăng cường tuyên tuyền, vận động người dân tích cực tham gia công tác phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm: Theo báo cáo của Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh, từ ngày 01/9 đến 30/9/2022, ngành Y tế và UBND các cấp trong tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát được 684 lượt cơ sở: có 596 cơ sở đạt, chiếm tỷ lệ 87,1 %; số cơ sở vi phạm 88 cơ sở, chiếm 12,9 % (số cơ sở bị nhắc nhở là 87, số cơ sở bị xử lý vi phạm 01), số tiền xử phạt là 4 triệu đồng. Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không xảy ra hiện tượng ngộ độc thực phẩm.

7.2. Giáo dục

Hưởng ứng phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh (GDĐT) đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học; khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập, rèn luyện, khởi nghiệp. Qua đó, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các đơn vị, cơ sở giáo dục đã xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện phong trào thi đua; trong đó, các tiêu chí thi đua gắn với 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 5 nhóm giải pháp cơ bản của ngành Giáo dục và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Kết quả bước đầu của phong trào đã và đang trở thành động lực để toàn ngành GDĐT tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới trong quản lý, giảng dạy và học tập, từ đó, thực hiện hiệu quả công tác đổi mới căn bản, toàn diện, chất lượng về giáo dục.

7.3. Hoạt động văn hóa, thể thao

Kết thúc đại hội, Ban tổ chức đã trao 104 bộ huy chương cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Trong đó, thành phố Vĩnh Yên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 41 huy chương Vàng, 22 huy chương Bạc và 24 huy chương Đồng; huyện Yên Lạc đứng thứ 2 với 20 huy chương Vàng, 18 huy chương Bạc, 11 huy chương Đồng. Tại Lễ bế mạc, UBND tỉnh đã tặng cờ cho các đơn vị Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn; tặng Bằng khen cho 33 tập thể, 11 cá nhân xuất sắc trong triển khai, tổ chức Đại hội;…

7.4. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường

Tình hình an ninh trật tự: Từ ngày 15/9/2022 đến ngày 14/10/2022, toàn tỉnh đã xảy ra 45 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội (tăng 05 vụ so với tháng trước), làm bị thương 09 người, thiệt hại tài sản 4.420,84 triệu đồng, đã điều tra làm rõ 42 vụ (đạt 93,3%), với 86 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 2.644,15 triệu đồng.

Tình hình an toàn giao thông: Trong tháng Mười, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm cho 03 người chết và 02 người bị thương; so với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn tăng 3 vụ, số người bị thương tăng 02 người.

Tình hình cháy, nổ: Để tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với các cấp, ngành triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao ý thức phòng chống cháy trong toàn dân. Trong kỳ, không có vụ cháy, nổ nào xảy ra.

Công tác bảo vệ môi trường: Trong tháng Mười, tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện 56 vụ VPMT, số vụ đã xử lý là 56 vụ với số tiền xử phạt là 218,3 triệu đồng; So với tháng trước, số vụ VPMT và số vụ đã xử lý đều tăng 24 vụ; số tiền xử phạt tăng 82,2 triệu đồng. Lũy kế mười tháng đầu năm, đã phát hiện 315 vụ, xử lý 291 vụ, số tiền đã xử phạt 2.555,1 triệu đồng; So với cùng kỳ năm trước số vụ VPMT phát hiện tăng 250 vụ, số vụ đã xử lý tăng 244 vụ và số tiền xử phạt tăng 1.601,1 triệu đồng./.

bao_cao_ktxh_thang_10_nam__2022_vinh_phuc.docx

so_lieu_ktxh_thang_10-2022_tinh_vinh_phuc.xlsx

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 6
Trong ngày: 68
Trong tuần: 1313
Lượt truy cập: 1046852

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn