.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

BÁO CÁO
        Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 
tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023


1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Sản xuất nông nghiệp

Trồng trọt

Ước tính kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2023: Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm ước đạt 52.483,94 ha, đạt 99,97% kế hoạch đặt ra và giảm 1,75% so với vụ Đông Xuân năm trước.

Diện tích gieo trồng lúa ước đạt 28.995,6 ha, chiếm 55,25% tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân, đạt 102,1% kế hoạch và giảm 1,18% so với cùng kỳ năm trước. Năng suất lúa vụ Xuân năm 2023 ước đạt 62,1 tạ/ha, tăng 21,29%  so với cùng kỳ, tuy nhiên giảm 1,05% với năng suất lúa vụ xuân năm 2021 là năm thời tiết tương đối thuận lợi.

Ở nhóm cây hằng năm khác ngoài lúa: Diện tích gieo trồng cây hằng năm các loại ước đạt 23.488,34 ha, giảm 2,44% so với cùng kỳ, giảm chủ yếu ở vụ Đông (giảm 624,47 ha), nguyên nhân do cơn bão số 4 làm mưa lớn xảy ra trên diện rộng nên tiến độ làm đất cho gieo trồng cây vụ đông của tỉnh bị ảnh hưởng và nhiều diện tích đất bị bỏ trống. Năng suất hầu hết các loại cây đều tăng: Ngô tăng 6,16%; khoai lang tăng 2,85 tạ/ha; lạc tăng 18,15%; rau các loại tăng 19,48%.

Chăn nuôi

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng tháng 5 ước đạt 10.676 tấn, tăng 3,52% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm: Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 57.386 tấn, tăng 3,08%; sản lượng thịt lợn hơi ước đạt 36.618 tấn, tăng 3,17%; thịt gia cầm hơi ước đạt 17.980 tấn, tăng 4,03%; sản lượng sữa bò tươi ước đạt 25.450 tấn, tăng 6,26%; trứng gia cầm ước đạt 306,7 triệu quả, tăng 7,17% so với cùng kỳ.

Sản xuất lâm nghiệp

Tháng 5/2023, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 81,0 ha, tăng 1,25% so với cùng kỳ; sản lượng gỗ khai thác đạt đạt 3.509 m3, tăng 6,56%; sản lượng củi ước đạt 4.396 ste, tăng 1,41%; tổng số lượng cây trồng phân tán đạt 62,0 nghìn cây, tăng 24,50%.

Tính chung 5 tháng, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 412,4 ha, tăng 4,67% so với cùng kỳ đã đạt 59% kế hoạch cả năm; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 18.472,1 m3, tăng 4,26% (755,4 m3); sản lượng củi khai thác ước đạt 14.239 ste, tăng 1,19%; tổng số lượng cây trồng phân tán đạt 451,6 nghìn cây, giảm 8,23% đã đạt trên 75% kế hoạch cả năm.

Sản xuất thuỷ sản

Tháng 5/2023, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 2.133,4 tấn, tăng 3,07% so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng khai thác nội địa đạt 113,4 tấn, tăng  nhẹ; sản lượng nuôi trồng đạt 2.020 tấn, tăng 62 tấn. Năm tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 9.784,3 tấn, tăng 2,74%, (+260,65 tấn); trong đó, sản lượng khai thác nội địa đạt 693,7 tấn, tăng nhẹ; sản lượng nuôi trồng đạt 9.090,6 tấn, tăng 2,92% (+258,11 tấn) so với năm tháng đầu năm 2022.

2. Sản xuất công nghiệp

Tháng 5/2023, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giảm nhẹ so với tháng trước nhưng tăng 1,04% so với cùng kỳ. Một số ngành có dấu hiệu phục hồi khi tăng liên tiếp trong tháng 4, tháng 5 sau khi giảm sâu trong quý I. Tuy nhiên tốc tốc độ tăng chậm và không đồng đều giữa cách ngành cho thấy sự phục hồi từ ngành công nghiệp vẫn còn yếu. Tính chung 5 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) vẫn giảm 2,47% so với cùng kỳ (5 tháng đầu năm 2022 tăng 14,87% so với cùng kỳ năm 2021)

Chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tháng 05/2023 tăng 3,22% so với tháng trước và tăng 1,46% so với cùng kỳ.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 1,09% so với tháng trước và giảm 11,09% so với cùng kỳ.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: Tháng 5/2023, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 0,65% so với tháng trước và giảm 31,28% so với cùng kỳ.

3. Đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn ngân sách Nhà nước

Tháng 5/2023, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 566,96 tỷ đồng, tăng 12,17% so với tháng trước và tăng 17,57% so với cùng kỳ, đây là tháng tăng thứ 5 liên tiếp kể từ đầu năm 2023.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý thực hiện ước đạt 2.320,21 tỷ đồng, tăng 12,67% so với cùng kỳ, bằng 30,18% kế hoạch vốn giao đầu năm.

Thu hút đầu tư trực tiếp

Theo số liệu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc tính đến ngày 15/5/2023, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 262.9 triệu USD, tăng 22,76% so với cùng kỳ

Về thu hút đầu tư trong nước: tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 09 dự án DDI với tổng vốn đăng ký đạt 6.156,46 tỷ đồng, giảm 20,49% so với cùng kỳ.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Tính đến ngày 15/5/2023, toàn tỉnh có 608 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 9.974 tỷ đồng, tăng 13,86% về số doanh nghiệp, tăng 77,95% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Số lao động đăng ký là 3.974 người, tăng 27,62% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 173 doanh nghiệp, giảm 27% so với cùng kỳ, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động lên 781 doanh nghiệp (trung bình mỗi tháng có 156 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động).

Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể trong kỳ là 547 doanh nghiệp, tăng 45,48% so với cùng kỳ. Trung bình mỗi tháng có 109 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

4.Thương mi, dch vụ

 Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tháng 05/2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 6.524,4 tỷ đồng, tăng 0,34% so với tháng 4/2023 và tăng 20,31% so với tháng 5/2022.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 5.545,1 tỷ đồng, tăng 0,21% so với tháng 4/2023 và tăng 16,51% so với tháng 5/2022.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành hành ước đạt 603,2 tỷ đồng, tăng 1,24% so với tháng trước và tăng 72,68% so với cùng kỳ.

Doanh thu các ngành dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 376,1 tỷ đồng, tăng 0,85% so tháng Tư và tăng 19,67% so với cùng kỳ.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 32.900,2 tỷ đồng, tăng 28,19% so với cùng kỳ.

Vận tải hành khách và hàng hoá

Vận tải hành khách: Doanh thu vận tải hành khách ước đạt 90,2 tỷ đồng, giảm 0,44% so với tháng trước và tăng 10,8% so với cùng kỳ với trên 1,98 triệu lượt khách vận chuyển tăng 9,35% và 120 triệu lượt người.km luân chuyển tăng 7,07%.

Tính chung 05 tháng đầu năm, vận tải hành khách đạt gần 9,4 triệu lượt khách, tăng 37,6% và 556,5 triệu lượt người.km luân chuyển tăng 26,63% so với cùng kỳ.

Vận tải hàng hoá: Doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 370,6 tỷ đồng, tăng 1,01% so với tháng trước và tăng 16,51% so với cùng kỳ, đạt 4,73 triệu tấn hàng hóa vận chuyển tăng 37,86% và 330,8 triệu tấn.km hàng hoá luân chuyển tăng 48,04% so với cùng kỳ.

Tính chung 05 tháng đầu năm, vận tải hàng hóa đạt gần 20,8 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 25,24%; luân chuyển ước đạt 1.487 triệu tấn.km, tăng 37,14% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá

Tháng 5/2023, giá lương thực giảm do nguồn cung dồi dào; giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm cùng với mức giảm của thị trường Thế giới và giá học phí tại một số trường giáo dục chuyên nghiệp được điều chỉnh theo Nghị quyết số 165/NQ-CP là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm so với tháng 4/2023. Tuy nhiên, do sự tăng giá của của một số nhóm hàng như nhóm Hàng hóa và dịch vụ khác và nhóm May mặc, mũ nón và giày dép đã tác động đến mức giảm chung kéo CPI chỉ giảm 0,1% so với tháng trước. So với tháng 12/2022 CPI giảm 1,92% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,23%. Bình quân 5 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 4,49% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ: Chỉ số giá vàng trong tháng tăng 1,48% so với tháng trước, tăng 0,75% so với cùng kỳ; giá Đô la Mỹ trên thị trường tự do giảm 0,09% so với tháng trước và so với cùng tháng năm trước không có biến động. Trên thị trường tự do, g vàng bình quân là 5.713 nghìn đồng/chỉ, giá bán bình quân Đô la Mỹ là 23.260 đồng/USD.

5. Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

Tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước tính đến 15/5/2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 11.835,4 tỷ đồng, giảm 23,50% so với cùng kỳ và đạt 36,60% dự toán giao đầu năm.

Tổng chi ngân sách nhà nước đến ngày 15/5/2023 đạt 10.705,95 tỷ đồng, tăng 7,41% so với cùng kỳ.

Hoạt động ngân hàng, tín dụng

Tổng nguồn vốn huy động dự kiến đến 31/5/2023 đạt 115.000 tỷ đồng, tăng 4,95% so với cuối năm 2022.

Tổng dư nợ cho vay ước tính đến 31/5/2023 ước đạt 120.000 tỷ đồng, tăng 3,64% so với cuối năm 2022.

Bảo hiểm

Ước tính đến 31/5/2023 toàn tỉnh có 1.139.214 người tham gia đóng bảo hiểm các loại. Trong đó, tham gia BHXH có 244.651 người, chiếm 39,6% lực lượng lao động (bao gồm: BHXH bắt buộc: 226.982 người; BHXH tự nguyện: 17.669 người) tham gia BH thất nghiệp: 218.800 người, chiếm 35,5% lực lượng lao động; tham gia BHYT: 1.121.545 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,7% dân số. Tổng số tiền thu bảo hiểm các loại ước đạt 2.701,1 tỷ đồng, đạt 41,7% kế hoạch giao và tăng 19,37% so với cùng kỳ năm 2022.

6. Một số vấn đề xã hội

Y tế

Tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm (VSATTP): Trong tháng 4, ngành Y tế và UBND các cấp phối hợp thanh, kiểm tra, giám sát được 359 lượt cơ sở về vệ sinh an toàn thực phẩm: có 306 cơ sở đạt tiêu chuẩn chiếm tỷ lệ 85,23%; 53 cơ sở vi phạm chiếm tỷ lệ 14,73% số tiền xử phạt 4.000.000 đồng. Toàn tỉnh đã tiến hành xét nghiệm: 159 mẫu thực phẩm; số mẫu thực phẩm đạt: 154 mẫu; số mẫu thực phẩm không đạt: 05 mẫu. Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm.

 Giáo dục và đào tạo

Hiện nay, các trường đang tập trung chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đầu cấp. Khối các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX đã tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia: Thành lập 26 Điểm khảo sát (26 Điểm thi thử tốt nghiệp THPT) đặt tại 09 huyện, thành phố, tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh tham dự Kỳ thi.

Văn hóa, thể thao

Các hoạt động văn hóa trong kỳ diễn ra rất sôi động và phong phú. Tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa quan trọng, thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ và người dân, góp phần tạo nên một không khí vui tươi và tôn vinh văn hóa của tỉnh: Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Ca khúc cách mạng là một sự kiện nghệ thuật lớn quy mô toàn quốc, diễn ra trong 4 ngày với sự tham gia của 28 đoàn nghệ thuật quần chúng từ các tỉnh, thành phố; Tuần phim chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam và 137 năm ngày Quốc tế Lao động lịch sử đã được tổ chức mang đến cho khán giả những trải nghiệm văn hóa đa dạng và phong phú, từ những câu chuyện về chiến tranh cách mạng, cuộc đấu tranh cho độc lập đến các đề tài về người lao động và gia đình; Chương trình Đồng diễn dân vũ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng là một sự kiện nổi bật, với sự tham gia của 500 chị em hội viên phụ nữ và các đơn vị nghệ thuật với những tiết mục đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, thể hiện lòng yêu quê hương, đất nước và vai trò quan trọng của phụ nữ Việt Nam; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023;…

Các hoạt động thể dục thể thao nổi bật trong tháng: tổ chức thành công giải bóng chuyền nữ Châu Á cúp VTVcap từ ngày 25/4/2023 đến ngày 02/5/2023 và đạt được thành tích tốt tại giải vô địch Vật dân tộc quốc gia lần thứ XXVII năm 2023 được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh từ ngày 24/4 đến 03/5/2023 (đạt giải Nhì toàn đoàn với 9 huy chương, bao gồm 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, và 4 Huy chương Đồng); tổ chức Lễ phát động môn Bơi phòng chống đuối nước và triển khai Chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em năm 2023; Các VĐV của Vĩnh Phúc tham gia thi đấu tại Seagames 32 (Tính đến hết ngày 15/5/2023) đạt 04 Huy chương Vàng và 02 Huy chương đồng ở các môn: Đua thuyền, Arnis và Pencak Silat. Những thành tích này chứng tỏ sự phát triển và nỗ lực trong lĩnh vực thể thao của tỉnh, góp phần tạo nên không khí sôi động và khích lệ tinh thần thể thao trong cộng đồng.

An ninh, trật tự, giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường

Tình hình an ninh trật tự: Tngày 15/4/2023 đến ngày 14/5/2023, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra 42 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội (giảm 04 vụ so với tháng trước), bị thương 06 người, thiệt hại tài sản 1.075,86 triệu đồng, đã điều tra làm rõ 40 vụ (đạt 95,2%) bắt giữ 80 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 537,83 triệu đồng.

Tình hình an toàn giao thông: Trong tháng năm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 01 người bị chết; số vụ tai nạn so với tháng trước không tăng, không giảm, giảm 01 người chết và số người bị thương tăng 02 người; so với lũy kế cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 05 vụ, giảm 02 người chết.

Tình hình cháy, nổ: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ cháy tại chợ tạm Vina nằm ở trung tâm TP Vĩnh Yên, hơn 60 ki-ốt cùng một ôtô bị thiêu rụi, nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra, chưa ước tính được thiệt hại. Tính chung 5 tháng đầu năm xảy ra 9 vụ cháy, tăng 4 vụ so với cùng kỳ.

 Công tác bảo vệ môi trường: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh phát hiện 24 vụ vi phạm môi trường; số vụ đã xử lý là 24 vụ với số tiền xử phạt là 718 triệu đồng. So với tháng trước, số vụ VPMT giảm 4 vụ; số vụ đã xử lý giảm 4 vụ; số tiền xử tăng 563,63 triệu đồng. So với lũy kế cùng kỳ năm trước số vụ VPMT giảm 70 vụ, số vụ đã xử lý giảm 46 vụ và số tiền xử phạt tăng 331,59 triệu đồng./.

bao_cao_ktxh_thang_5_-_2023_tinh_vinh_phuc.docx

so_lieu_ktxh_thang_5-2023_tinh_vinh_phuc.xlsx

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 14
Trong ngày: 32
Trong tuần: 32
Lượt truy cập: 1488187

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn