.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016

 Ngày 22/3/2016, Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 334/QĐ-BKHĐT Về việc ban hành Phương án Tổng điều tra nông nghiệp và thủy sản năm 2016, theo đó:

Cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, nông dân và nông thôn phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 sẽ gồm 3 nội dung:

Thứ nhất, Thu thập thông tin về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản. Ở nội dung này, sẽ điều tra số lượng đơn vị sản xuất; số lao động và cơ cấu lao động; quy mô sản xuất; tình hình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; năng lực sản xuất; tiếp cận thông tin của các đơn vị sản xuất; đánh giá kết quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển kinh tế trang trại; tác động của sản xuất nông nghiệp tới môi trường,...

Thứ hai, Thu thập thông tin về nông thôn:Cụ thể, sẽ điều tra thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; thông tin về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; vệ sinh môi trường nông thôn; thông tin phản ánh một số nội dung trong kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Thứ ba, Thu thập thông tin về cư dân nông thôn, sẽ điều tra điều kiện sống của cư dân nông thôn; tích luỹ và khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng của cư dân nông thôn; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; vai trò phụ nữ trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Số liệu điều tra sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 12/2016. Kết quả chính thức công bố vào quý III/2017.

Thực hiện Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016

Đến nay tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành công tác thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra ở 3 cấp: tỉnh, huyện và xã để tổ chức và chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra tại địa phương mình. Đối với thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên; các phường và thị trấn, chỉ thành lập BCĐ Tổng điều tra đối với những đơn vị có tỷ lệ hộ tham gia hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm trên 30% tổng số hộ trên địa bàn của từng đơn vị. Các phường và thị trấn không thành lập Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã; phường, thị trấn sẽ trực tiếp chỉ đạo; Chi Cục thống kê, công chức Văn phòng - Thống kê làm nhiệm vụ thường trực.

Thực hiện hướng dẫn quy trình lập bảng kê các đơn vị điều tra trong tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 gồm: Bảng kê hộ điều tra toàn bộ khu vực nông thôn; Bảng kê hộ tham gia sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ở thành thị; Bảng kê hộ điều tra mẫu; Bảng kê trang trại; Bảng kê Ban quản lý khu nhà ở cho công nhân trên địa bàn nông thôn; Danh sách địa bàn điều tra toàn bộ của xã/phường/thị trấn; Báo cáo số hộ và số địa bàn điều tra toàn bộ.

Việc lập bảng kê là một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng nhằm cung cấp thông tin ban đầu để làm cơ sở cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp xác định quy mô của từng loại đơn vị điều tra trên từng địa bàn, từ đó xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra; đồng thời giúp Ban Chỉ đạo chủ động trong công tác quản lý, điều hành và theo dõi tiến độ thực hiện trên từng khu vực, từng địa bàn nhằm bảo đảm cuộc Tổng điều tra thực hiện đầy đủ về phạm vi và đúng tiến độ đề ra. Việc lập các loại bảng kê tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu sẽ hoàn thành trước ngày 05/4/2016.

Đến nay, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc cơ quan thường trực trong Tổng điều tranông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016 đã và đang tiến hành thực hiện các công việc theotheo đúng Phương án điều tra và sự chỉ đạo của BCĐ Trung ương; đảm bảo thực hiện thành công cuộc TĐT trên địa bàn tỉnh  /.

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản được Tổng cục Thống kê tiến hành 5 năm một lần trên phạm vi cả nước.(Cuộc Tổng điều tra gần đây nhất được tiến hành vào năm 2011 và trước đó là vào năm 2006 và năm 2001).

 

Thu Huyền - Cục Thống kê

 

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 10
Trong ngày: 70
Trong tuần: 295
Lượt truy cập: 1203886

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số 20 Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841

Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn