.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Năm 2017, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XXI, năm thứ 2 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 của huyện; là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Lạc trong năm 2017 đã khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực như sau:

Về kinh tế:

Tổng giá trị sản xuất (theo giá 2010) thực hiện ước đạt 8.080,3 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2016, trong đó: nông lâm nghiệp và thủy sản 1.456,0 tỷ đồng; Công nghiệp - xây dựng 4.307,9 tỷ đồng; Thương mại - dịch vụ 2.316,4 tỷ đồng.

Sản xuất Nông lâm nghiệp và thủy sản:

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 14.592,9 ha, đạt 97,6%, giảm 3,2%. Sản lượng lương thực có hạt 66.902 tấn, đạt 93,1%, tăng 8,7%. Do ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn kéo dài ở vụ Mùa, xu hướng giảm diện tích gieo trồng vụ Đông, gây ảnh hưởng tới diện tích gieo trồng và năng suất, sản lượng một số cây trồng, tuy nhiên được sự chỉ đạo tích cưc của huyện trong đảm bảo thời vụ, cơ cấu giống, cây trồng, đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ sản xuất và lỗ lực của nhân dân trong huyện vì vậy sản xuất trồng trọt vẫn giữ được ổn định, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chăn nuôi tiếp tục duy trì được ổn định mặc dù gặp khó khăn do giá sản phẩm chăn nuôi thấp. Tính đến thời điểm 01/10 tổng đàn trâu, bò hiện có 9.065 con, tăng 0,71% so với cùng kỳ; đàn lợn 84.314 con, giảm 5,6%; đàn gia cầm 809,7 nghìn con, giảm 0,12%. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được tích cực triển khai vì vậy trên địa bàn huyện không để xảy ra dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, vận chuyển gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc được thực hiện chặt chẽ.

Tổng diện tích Nuôi trồng thủy sản ước đạt 1.512 ha, tăng 4,1% so cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 5.741 tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Hiện nay các hộ nuôi diện tích lớn đầu tư sản xuất theo hướng thâm canh, sử dụng thức ăn công nghiệp, máy sục tạo khí trong ao nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Phát triển kinh tế trang trại kết hợp với nuôi trồng thủy sản ngày càng mở rộng.

Sản xuất công nghiệp, xây dựng:

Giá trị sản xuất (theo giá 2010) thực hiện ước đạt 4.307,9 tỷ đồng, trong đó: Công nghiệp 3.186,0 tỷ đồng; xây dựng 1.121,9 tỷ đồng.

Hoạt động Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề, ngành nghề truyền thống được duy trì ổn định và phát triển. Một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, mở rộng quy mô dây truyền sản xuất; một số ngành nghề có thế mạnh duy trì và phát triển tăng như: phôi thép sản phẩm ước đạt 124.571 tấn, sản xuất gường, tủ ước đạt 380 nghìn cái, tái chế phế liệu 28.000 tấn,… giải quyết được việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Hoạt động xây dựng của các doanh nghiệp và các hộ trên địa bàn đạt khá. Kinh tế phát triển vì vậy việc đầu tư phát triển xây dựng các công trình công cộng và cây dựng của các hộ dân tiếp tục được đẩy mạnh. Để phục vụ cho phát triển kinh tế của huyện, tỉnh đang tích cực thực hiện đầu tư công trình đường vành đai 3 trên địa bàn huyện.

            Hoạt động thư­ơng mại - dịch vụ:

Hoạt động thương mại phát triển ổn định, giá trị sản xuất (theo giá 2010) ước đạt 2.316,4 tỷ đồng. Hàng hóa lưu thông trên thị trường phong phú, đa dạng, giá cả ổn định đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Các hoạt động dịch vụ tăng cả về quy mô và chất lượng đáp ứng nhu cầu của nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động đưa hàng Việt Nam về nông thôn theo chương trình “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hoạt động Văn hoá, thể thao:

Công tác quản lý nhà nước về tổ chức lễ hội được đảm bảo; thực hiện công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo di tích văn hóa theo quy định của pháp luật. Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang,...có những chuyển biến tích cực; Công tác bình xét gia đình văn hóa, thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa, đơn vị văn hóa theo quy định, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91,6%, thôn, tổ dân phố đạt 82,7%, đơn vị văn hóa đạt 94,9%. Chỉ đạo các xã, thị trấn khai thác sử dụng Trung tâm văn hóa-thể thao xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao từ huyện đến cơ sở diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đến nay đã có 35% số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên, 163 câu lạc bộ VHVN-TDTT; hoạt động thư viện và phong trào đọc sách được duy trì; quản lý và khai thác hiệu quả các thiết chế tại Trung tâm văn hóa-thể thao huyện.

Hoạt động Giáo dục:

Tỷ lệ huy động học sinh ở các lớp đầu cấp đạt cao, trong đó bậc mầm non mẫu giáo đạt 99,96%, nhà trẻ đạt 61%; bậc tiểu học đạt 100%; bậc THCS đạt 100%. Huyện đạt chuẩn phổ cập mẫu giáo trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đạt chuẩn mức độ 2; phổ cập giáo dục THCS đạt chuẩn đạt tỷ lệ 97,4%.

Kết thúc năm học 2016 - 2017, chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng học sinh giỏi được duy trì và ổn định ở mức cao, ngành giáo dục Yên Lạc đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm học, tiếp tục duy trì ở vị trí tốp đầu của Tỉnh. Bậc mầm non 100% số cháu đạt tỷ lệ ngoan sạch. Bậc học tiểu học: Triển khai thực hiện nghiêm túc việc nhận xét đánh giá học sinh, kết quả học tập và các hoạt động giáo dục khác có 100% học sinh hoàn thành. Bậc THCS: 100% học sinh lớp 9 được xét công nhận tốt nghiệp THCS. Cơ sở vật chất trong các nhà trư­ờng từ Mầm non đến THCS tiếp tục được tăng cường theo hư­ớng chuẩn hoá, hiện đại hoá.

Hoạt động Y tế:

Quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về ATTP, khám chữa bệnh và BHYT. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với các cơ sở, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, hành nghề y, dược tư nhân, kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm. Duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ y tế được quan tâm. Chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp đảm bảo ATTP, phòng, chống dịch bệnh; duy trì hiệu quả Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, các ch­ương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Toàn huyện không có dịch bệnh lớn, dịch bệnh nguy hiểm, ngộ độc thực phẩm. Các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe vị thành niên, nâng cao chất lượng dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh được tăng cường; dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, kế hoạch hóa gia đình duy trì thực hiện tốt.

Công tác An ninh, trật tự an toàn xã hội:

Giữ vững và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, kỷ niệm lớn và các sự kiện chính trị của huyện. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Tăng cường việc quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp đảm bảo TTATGT. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT theo đúng kế hoạch. Tổ chức giải tỏa hành lang, lòng lề đường đảm bảo TTATGT trên địa bàn huyện./.

 Nguyễn Mạnh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Yên Lạc

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 50
Trong ngày: 493
Trong tuần: 1194
Lượt truy cập: 1818093

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn