.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Tháng Mười một năm 2021, bà con nông dân các địa phương đã hoàn thành thu hoạch vụ Mùa và gieo trồng cây vụ Đông đảm bảo khung thời vụ; sản xuất chăn nuôi trâu, bò, gia cầm nhìn chung ổn định, riêng chăn nuôi lợn tiếp tục gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng quy mô đàn lợn do dịch bệnh luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, giá bán lợn hơi vẫn ở mức thấp, không ổn định và chi phí thức ăn chăn nuôi cao. Sản xuất lâm nghiệp, thủy sản ổn định và phát triển.  

Trồng trọt

Đến nay, các địa phương trong tỉnh cơ bản đã hoàn tất việc gieo trồng vụ Đông năm 2021 - 2022. Tổng diện tích cây trồng các loại ước đạt 14.405,6 ha, đạt 96,04% kế hoạch, giảm 5,05% so với cùng kỳ.

Chăn nuôi

Ước tính đến 31/11/2021, đàn trâu toàn tỉnh giảm 2,5% so với cùng thời điểm năm trước; đàn bò giảm 0,61%, riêng bò sữa tăng 1,31%; đàn gia cầm tăng 1,44%; đàn lợn tăng 4,6%. Mười một tháng đầu năm, sản lượng thịt trâu hơi ước đạt 1.321 tấn, tăng 0,91% so với cùng kỳ; sản lượng thịt bò đạt 5.210 tấn, tăng 1,47%; sản lượng thịt lợn hơi đạt 68.705 tấn, tăng 10,83%; thịt gia cầm hơi đạt 34,3 nghìn tấn, tăng 4,98%; sản lượng trứng gia cầm 570,9 triệu quả, tăng 8,43%; sản lượng sữa bò tươi đạt 44.359 tấn, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020 với mức tăng 20,97%.

Lâm nghiệp

Tháng 11/2021, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 4.398,0 m3, tăng 8,58%; sản lượng củi khai thác ước đạt 4.320,0 ste, giảm 4,07% so với cùng kỳ. Tính chung mười một tháng đầu năm, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 41.284,5 m3, tăng 6,89%; sản lượng củi khai thác ước đạt 48.610,0 ste, giảm 1,29% so với cùng kỳ năm 2020.

 Thuỷ sản

Diện tích nuôi trồng thuỷ sản tính đến hết tháng Mười một ước đạt 6.430,6 ha, giảm 92,9 ha so với cùng kỳ; trong đó, diện tích nuôi cá đạt 6.427,5 ha, thủy sản khác là 3,1 ha. Sản lượng thủy sản thu hoạch đạt khá: Sản lượng khai thác ước đạt 1.721,61 tấn, giảm 3,04%; sản lượng nuôi trồng ước đạt 19.468,05 tấn, tăng 3,36% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng Mười một ước tính tăng 4,04% so với tháng trước và tăng 6,93% so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong tháng ghi nhận chỉ số tiêu thụ sản phẩm ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng trong khi chỉ số tồn kho giảm nhẹ, điều này cho thấy các đơn hàng đã tăng trở lại, tiêu thụ hàng hóa đã có xu hướng cải thiện rõ rệt, thị trường có dấu hiệu phục hồi.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đạt mức tăng 10,61% so với cùng kỳ nhờ sự đóng góp của một số ngành công nghiệp quan trọng: ngành sản xuất linh kiện điện tử tăng 24,81%; ngành sản xuất kim loại tăng 15,67%; ngành sản xuất trang phục tăng 14,39%; ngành sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 26,96%; ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 18,6%... Tuy vậy, vẫn có 8/24 ngành có chỉ số giảm sút so với cùng kỳ, ngành sản xuất xe có động cơ giảm 7,91%; ngành sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 14,56%, ngành khai khoáng khác giảm 18,4%; ngành sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 10,15%; ngành sản xuất giường, tủ, bàn ghế giảm 26,5%...

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/10/2021 tăng 1,03% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 1,53% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó: Lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 0,14% và 10,57%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,67% và 5,8%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,16% và 0,08%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng Mười một tăng 9,30% so với tháng trước nhưng giảm 13,54% so với cùng kỳ năm trước. So với tháng trước, 17/18 ngành công nghiệp có chỉ số tiêu thụ tăng. Trong đó: Sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic tăng 17,79%; sản xuất xe có động cơ tăng 17,72%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 11,53%; sản xuất trang phục tăng 8,16%;... Ngành có chỉ số tiêu thụ trong tháng giảm so tháng Mười là sản xuất chế biến thực phẩm, giảm 0,90%.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng Mười  một giảm 2,33% so với tháng trước và tăng 17,94% so với tháng Mười một năm 2020. So với tháng trước, một số ngành có chỉ số tồn kho giảm; trong đó giảm mạnh ở ngành sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu (giảm 38,99%), sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy (giảm 25,49%), sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (giảm 17,10%), ngành dệt (giảm 10,90%). Bên cạnh đó, một số ngành có chỉ số tồn kho tăng, như: Sản xuất trang phục tăng 6,76%, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 6,32%...

Đầu tư, xây dựng và phát triển doanh nghiệp

Dự kiến, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng Mười một ước đạt 919,3 tỷ đồng, tăng 14,54% so với tháng trước nhưng giảm 5,20% so cùng kỳ. Trong đó: nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh là 682 tỷ đồng; vốn ngân sách cấp huyện là 221,5 tỷ đồng; vốn ngân sách cấp xã là 15,8 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng Mười một, vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 6.446,6 tỷ đồng, giảm 4,99% so với cùng kỳ và bằng 61,91% kế hoạch năm.

Mười một tháng đầu năm 2021, thu hút vốn đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh  đạt kết quả khả quan so với cùng kỳ. Theo số liệu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến ngày 15/11/2021, toàn tỉnh đã thu hút được 35 dự án DDI (22 dự án cấp mới, 13 dự án điều chỉnh vốn) với tổng vốn đăng ký đạt 16.566 tỷ đồng, tăng 110,12%; 60 dự án FDI (32 dự án cấp mới, 28 dự án điều chỉnh vốn) với tổng vốn đăng ký đạt 1.010 triệu USD, tăng 59,52% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 15/11/2021, toàn tỉnh có 1.052 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 11.311 tỷ đồng, giảm 6,32% về số doanh nghiệp nhưng tăng 45,76% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Số lượng doanh nghiệp tham gia quay trở lại thị trường có xu hướng tích cực với 328 doanh nghiệp, tăng 37,82% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng đầu năm 2021 lên 1.380 doanh nghiệp. Tính trung bình mỗi tháng có 125 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể vẫn có chiều hướng gia tăng với 499 doanh nghiệp, tăng 19,09% so với cùng kỳ, trung bình mỗi tháng có 45 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Thương mại, dịch vụ và giá cả

Tháng Mười một năm 2021, hoạt động thượng mại và dịch vụ của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và có dấu hiệu khởi sắc so với những tháng trước. Doanh thu các ngành kinh doanh thương mại, dịch vụ tuy có sự giảm nhẹ so với cùng kỳ nhưng đạt mức tăng trưởng khá so với tháng Mười năm 2021; hoạt động vận tải đảm bảo thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa, vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Mười một ước đạt 5.092,7 tỷ đồng, tăng 3,79% so với tháng trước và giảm 2,51% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung mười một tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 50.114,6 tỷ đồng, tăng 6,34% so với cùng kỳ.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng Mười một ước đạt 4.497,7 tỷ đồng, chiếm 88,32% tổng mức, tăng 3,95% so với tháng trước nhưng giảm 3,23% so với cùng kỳ. Lũy kế mười tháng đầu năm ước đạt 44.668,1 tỷ đồng, tăng 6,51% so với cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành trong tháng Mười một ước đạt 387,8 tỷ đồng, chiếm 7,61% tổng mức, tăng 2,26% so với tháng trước và tăng 6,69% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu các ngành dịch vụ tiêu dùng khác trong tháng Mười một ước đạt 207,2 tỷ đồng, chiếm 4,07% tổng mức, tăng 3,21% so tháng trước và giảm 2,44% so với cùng kỳ. Lũy kế mười một tháng đầu năm ước đạt 2.036,7  tỷ đồng, tăng 5,93% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng Mười một ước đạt 326,7 tỷ đồng, tăng 6,89% so với tháng trước và giảm tới 20,71% so với cùng kỳ. Tính chung mười một tháng đầu năm, doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 3.297,9 tỷ đồng, giảm 6,38% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng: Tháng Mười một năm 2021, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh tăng 0,91% so với tháng trước và tăng 1,35% so với cùng tháng năm trước. Tính chung mười một tháng đầu năm, CPI tăng 0,23% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ: Chỉ số giá vàng trong tháng Mười một tăng 2,05% so với tháng trước nhưng giảm 1,35% so với cùng kỳ; giá Đô la Mỹ trên thị trường tư do giảm nhẹ với mức giảm 0,04% so với tháng trước và giảm 1,48% so với cùng tháng năm trước. Trên thị trường tự do, giá vàng bình quân là 5.475 nghìn đồng/chỉ, giá bán bình quân Đô la Mỹ là 22.995 đồng/USD.

Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

Theo số liệu Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 15/11/2021 đạt 28.558,8 tỷ đồng, tăng 26,01% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt 23.824,9 tỷ đồng, tăng 29,55%; thu hải quan đạt 4.334,7 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách nhà nước đến ngày 15/11/2021 đạt 17.833,1 tỷ đồng, tăng 3,01% so với cùng kỳ.

Dư nợ cho vay nền kinh tế Mười một tháng đầu năm đạt mức tăng khá. Tổng dư nợ cho vay đến 31/11/2021 ước đạt 99.800 tỷ đồng, tăng 13,34% so với cuối năm 2020. Tổng nguồn vốn huy động dự kiến đến 31/11/2021 đạt 91.200 tỷ đồng, giảm 0,74% so với cuối năm 2020. Mười một tháng đầu năm, lãi suất cho vay trên địa bàn phổ biến từ 4-9,5%/năm đối với từng kỳ hạn và đối tượng; lãi suất huy động bằng VNĐ phổ biến từ 0,1-6,5%/năm đối với từng kỳ hạn.

Ước tính đến 31/11/2021, toàn tỉnh có 1.120.589 người tham gia. Trong đó: tham gia BHXH: 238.800 người, chiếm 36,6% lực lượng lao động (bao gồm: BHXH bắt buộc: 222.882 người; BHXH tự nguyện: 15.918 người) tham gia BH thất nghiệp: 215.074 người, chiếm 33% lực lượng lao động; tham gia BHYT: 1.104.671 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,1% dân số. Tổng số tiền thu bảo hiểm các loại ước đạt 4.931,9 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch giao và tăng 8,36% so với cùng kỳ năm 2020.

 Một số vấn đề xã hội

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch Covid-19, chủ động các phương án, ứng phó chính xác diễn biến dịch trong làn sóng dịch mới, hạn chế thấp nhất nguy cơ xâm nhập vào tỉnh; tiếp tục tập trung phát triển kinh tế- xã hội trong tình hình mới, giữ vững tình hình an ninh chính trị, đảm bảo an sinh xã hội.

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: Tính từ ngày 27/4 đến ngày 15h ngày 24/11/2021, tổng số ca mắc Covid-19 tại tỉnh là 855 trường hợp; trong đó có 263 trường hợp đã điều trị khỏi, 589 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và các cơ sở Y tế trong tỉnh, 03 trường hợp tử vong. Số trường hợp tiếp xúc vòng 1 (F1) là 2.601 người đang cách ly tập trung, tích lũy là 7.655 người; số trường hợp tiếp xúc vòng 2 (F2) là 675, lũy tích là 50.520 người. Số trường hợp trở về tỉnh từ các vùng có dịch của các tỉnh, thành phố khác là rất lớn, hiện đang cách ly tập trung là 4.059 trường hợp, cách ly tại nhà 7.013 trường hợp. Công tác tiêm phòng vắc xin được đặc biệt chú trọng; đến nay, toàn tỉnh đã tiêm được 1.302.043 mũi cho 764.436 người (đạt tỷ lệ trên 94,4% dân số từ 18 tuổi trở lên), trong đó có 537.318 người đã tiêm đủ 2 mũi (đạt 66,3% dân số từ 18 tuổi trở lên).

Tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm (VSATTP): Công tác truyền thông, giáo dục về VSATTP trong tháng được duy trì tại tất cả các tuyến. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng tổ chức các hoạt động giám sát đảm bảo VSATTP tại các khu vực cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19, khu diễn tập phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cung cấp suất ăn sẵn, các bếp ăn tập thể; yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, lưu thông sản phẩm thực phẩm chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được thực hiện thường xuyên... Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Công tác phòng chống HIV/AIDS: Trong tháng, ngành Y tế đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các hoạt động tư vấn, chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS; tăng cường sự phối hợp liên ngành trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh. Đến hết tháng 10/2021, số bệnh nhân đang nhận thuốc điều trị ARV là 1.050 bệnh nhân. Tính đến ngày 30/10/2021, lũy tích có 4.748 người nhiễm, lũy tích số người chuyển AIDS là 2.349 người, lũy tích số người tử vong do AIDS là 1.065 người, số người nhiễm HIV hiện cònsống là 3.664 người.

Giáo dục: hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 508 cơ sở giáo dục (Bao gồm: 177 trường Mầm non, 323 trường phổ thông và 8 Trung tâm Giáo dục thường xuyên), với trên 334 nghìn học sinh. Toàn ngành Giáo dục có hơn 15,7 nghìn giáo viên. Để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, tỉnh Vĩnh Phúc đã phân bổ thêm 1.205 biên chế cho các cấp học (Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, GDNN-GDTX) trên địa bàn, đáp ứng được 88,1% biên chế so với định mức quy định.

Văn hóa, thể thao: các hoạt động văn hóa trong tháng tập trung vào công tác tuyên truyền cổ động trực quan, thông tin lưu động và phát sóng trên hệ thống truyền thanh, truyền hình. Chương trình tham gia các kỳ liên hoan hội thi, hội diễn, các lớp tập huấn được linh hoạt tổ chức luyện tập phù hợp với điều kiện thực tế. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức tham gia Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc năm 2021 tổ chức tại thành phố Hải Phòng từ ngày 18 đến ngày 30/11/2021 và Liên hoan do Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức.

Tình hình an ninh trật tự: từ ngày 17/10 đến ngày 16/11 năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 42 vụ vi phạm trật tự xã hội, đã làm rõ 42/42 vụ, bắt giữ 158 đối tượng; bắt và xử lý là 32 vụ buôn bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy trái phép.

An toàn giao thông: công tác đảm bảo an toàn giao thông được lực lượng chức năng đẩy mạnh thực hiện qua các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tập trung xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, tải trọng, đua xe... Trong kỳ, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 01 người; So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 02 vụ, giảm 02 người chết và giảm 02 người bị thương.

Tình hình cháy, nổ: theo báo cáo của Công an tỉnh, trong tháng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra 03 vụ cháy. Các vụ cháy đều không gây thiệt về người, ước giá trị thiệt hại hơn 61 triệu đồng.

Công tác bảo vệ môi trường: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 03 vụ vi phạm môi trường (VPMT) với số tiền phạt là 194,5 triệu đồng.  So với tháng trước, số vụ VPMT bị xử lý giảm 01 vụ; số tiền phạt giảm 74,5 nghìn đồng. Lũy kế đến hết tháng 11, toàn tỉnh đã xử lý 50 vụ VPMT với số tiền phạt là 1.148,5 triệu đồng; so với cùng kỳ năm trước số vụ VPMT tăng 30 vụ, số tiền xử phạt giảm 3.334 triệu đồng

Tình hình thiên tai: tháng 11/2021, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra 01 trận mưa lớn kéo dài từ ngày 29/10/2021 đến ngày 01/11/2021, đã gây ngập úng một số diện tích cây trồng và sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp. Tổng diện tích diện tích cây trồng và rau các loại bị ngập úng và dập nát là 1.134,5 ha; sạt lở 350 m bờ Sông Phó Đáy; tràn bờ 55 ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền các cấp đã đến trực tiếp kiểm tra, rà soát, khắc phục thiệt hại tại hiện trường. Đồng thời, hướng dẫn bà con nông dân khôi phục sản xuất và xử lý các tình huống phát sinh tại địa phương./.

BÁO CÁO KTXH THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 (Xem chi tiết tại đây)

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 7
Trong ngày: 435
Trong tuần: 1187
Lượt truy cập: 1586648

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn