.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Ngày 10/6/2022, Tổng cục Thống kê ban hành Thông báo số 117/TB-TCTK thông báo tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022. Để thí sinh tập trung ôn tập đạt kết quả cao, Tổng cục Thống kê thông báo điều chỉnh Tài liệu tham khảo ôn tập thi tuyển và xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 như sau:

I. KIẾN THỨC CHUNG

1. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013;

2. Luật Thống kê số 89/2015/QH13;

3. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP;

4. Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

5. Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

6. Quyết định số 1007/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

7. Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12;

8. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

9. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

II. NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH TẠI VÒNG 1

1. Vị trí trình độ Cao đẳng, Đại học: tiếng Anh từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tiếng Anh trình độ B trở lên);

2. Vị trí trình độ Trung cấp: tiếng Anh từ bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tiếng Anh trình độ A trở lên).

III. NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THỐNG KÊ

1. Luật Thống kê số 89/2015/QH13; Luật số 01/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê;

2. Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

3. Giáo trình Lý thuyết thống kê, Nhà Xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân năm 2013; Giáo trình Thống kê kinh tế, Nhà Xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân năm 2013.

IV. NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

1. Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015: tập trung vào các nội dung sau: Chương I, Chương II: Điều 32 và 34, Chương III: Điều 35 và 36, Chương IV: Điều 41 đến Điều 46, Chương V, Chương VI;

2. Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

3. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

V. NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006, tập trung vào các nội dung sau: Chương I, Mục 2 Chương II;

2. Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015, tập trung vào các nội dung sau: Chương I, II, IV, VII;

3. Ngôn ngữ lập trình C++ hoặc VB.net;

4. Thuật toán: sắp xếp, tìm kiếm;

5. Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL Server, truy vấn dữ liệu SQL;

6. Mạng máy tính: Giáo trình nhập môn mạng máy tính, NXB Giáo dục, tác giả Hồ Đắc Phương (2014); Kiến thức về mạng LAN, WAN, tính số mạng mcon, địa chỉ IP các lớp.

VI. NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ, LƯU TRỮ

1. Luật lưu trữ ngày 11/11/2011;

2. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15/11/2018;

3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

4. Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu;

5. Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.
VII. TÀI LIỆU KHÁC

Ngoài những tài liệu tham khảo nêu trên, thí sinh dự tuyển cần chủ động tìm đọc, nghiên cứu và tìm hiểu trên các trang thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Tổng cục Thống kê; sách chuyên ngành tại các trường Đại học và các tài liệu về những nội dung liên quan đến vị trí cần tuyển.

6.7.2022_thong_bao_tai_lieu_tham_khao_on_tap_thu_gon_chuan.pdf

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 43
Trong ngày: 458
Trong tuần: 1178
Lượt truy cập: 1817707

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn